Regulamin sklepu
 1. Właścicielem sklepu internetowego bananakids.pl jest spółka Rafał Koszlak Business Partner Solution, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Magellana 14c/9, 80-288 Gdańsk,, o numerze NIP 5921596154, o numerze REGON 220515656, a zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM.
 2. W zakresie działalności sklepu internetowego bananakids.pl oferuje się odzież oraz akcesoria dziecięce.
 3. Zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia.
 4. Klient będący osobą fizyczną sklepu internetowego bananakids.pl , składając zamówienie oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Sprzęt Klienta, za pomocą którego składa on zamówienie powinien spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. W myśl art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013.1422 ze zm.) Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a) podczas składania zamówienia powinien podawać swoje prawdziwe dane,
  b) nie może umieszczać na stronie internetowej sklepu w komentarzach treści naruszających dobra osobiste właściciela sklepu lub Klientów sklepu;
  c) takich, które spowodują techniczne zakłócenie funkcjonowania sklepu.
 7. Zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy bananakids.pl można składać tylko prawidłowo wypełniając formularz zamówieniowy. Po jego otrzymaniu nastąpi e-mailowy kontakt Sprzedawcy z Klientem, w celu potwierdzenia zamówienia. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania przez Sprzedającego prośby o potwierdzenie,zamówienia nie zostanie zrealizowane.
 8. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Klienta drugiego e-maila z informacją o treści „zamówienie w realizacji” co jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 9. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia całorocznie, o każdej porze dnia. Warunkiem realizacji zamówienia tego samego dnia jest wysłanie formularza zamówieniowego do godziny 14.00. Po tej godzinie zamówienie otrzymuje status „do realizacji następnego dnia”. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub w dni świąteczne realizowane będą następnego dnia roboczego.
 10. Sprzedawca na stornie bananakids.pl zamieszcza ceny produktów w polskiej walucie, zawierające podatek VAT.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi zamówionych produktów w cenie, jaką miały one w trakcie złożenia zamówienia, nawet jeśli od czasu zamówienia do momentu jego realizacji cena ta uległa zmianie.
 12. Oferta cenowa zamieszczona na stornie bananakids.pl jest ważna wyłącznie na terenie Polski. Cenę wysyłki zagranicznej należy skonsultować ze Sprzedawcą.
 13. Sprzedawca w trybie pilnym poinformuje Zamawiającego o ewentualnym braku towaru w magazynie oraz o prawdopodobnym czasie realizacji zamówienia.
 14. Wysyłki realizowane są przez firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca. Każda przesyłka jest dobrze zabezpieczona, dzięki odpowiedniemu systemowi pakowania. Koszty przesyłki ponosi Kupujący a w przypadku zakupu opiewającego na kwotę brutto powyżej 500 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedający.
 15. Do każdej przesyłki zostaje dołączony dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Aby otrzymać fakturę VAT, konieczne jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pozostałych danych, wymaganych do wystawienia faktury VAT.
 16. Zamawiający może dokonać płatności w następujący sposób:
  – przelew na konto (wskazane na stronie Sklepu Internetowego w dziale Płatności)
  – gotówką (za pobraniem)
  – karta kredytowa
  – e-przelew
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl W przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.
  Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane
 17. Reklamacje i zwroty
  a) Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami telefonicznie pod numerem: +48 609 119 044
  b) Po pokwitowaniu odbioru przesyłki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera czy doręczyciela – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
  c) Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
  d) Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Adres, na który należy dokonać zwrot reklamowanych produktów to:
  Rafał Koszlak Business Partner Solution, ul. Magellana 14c/9, 80-288 Gdańsk
  e) Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  f) W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  g) Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu, lub zwrócimy zapłaconą przez Ciebie kwotę. W tym celu prosimy o wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
  h) Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
  i) razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numer +48 609 119 044 oraz pod adres e-mail: reklamacje@bananakids.pl udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.
  j) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową, lub gospodarczą.
  k) Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 18. Sprzedawca i Klient mogą za zgodnym porozumieniem rozwiązać umowę zawartą za pośrednictwem niniejszego sklepu.
 19. Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego bananakids.pl, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 20. Konsument wysyłając listem poleconym na następujący adres Rafał Koszlak Business Partner Solution, ul. Magellana 14c/9, 80-288 Gdańsk może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
 21. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 22. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (w tym koszty dostawy zwracanej rzeczy).
 23. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 24. 1. Sprzedawca niniejszym udziela gwarancji na produkty sprzedawane w ramach sklepu internetowego bananakids.pl
  2.Zakresem gwarancji objęte są:
  a) wady fizyczne tkwiące w produkcie powstałe w związku z jego produkcją, a także;
  b) niezgodność produktu z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu bananakids.pl.
  3. Gwarancja udzielona jest na okres jednego roku liczonego od dnia wydania Klientowi produktu i obowiązuje na terytorium RP.
  4. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem gwarancji w terminie, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca dokona naprawy produktu lub wymieni go na wolny wad.
  5. Skorzystanie z uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 25. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).
 26. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmie przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.
 27. Informacje podane na stronie www.bananakids.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 28. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1442 ze zm.)
 29. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich.
 30. Zamawiający wysyłając formularz zamówieniowy akceptuje powyższy regulamin.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.12.2016

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl